Home Breadcrumb Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en factuur tussen Creatavia, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4 Indien onduidelijkheid ontstaat betreffende de uitleg en/of interpretatie van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan dient men deze uit te leggen ‘naar de geest’ van deze bepaling ofwel de Opdrachtnemer om uitleg te verzoeken. Opdrachtnemer zal dan zo snel mogelijk, maar zeker binnen 7 dagen schriftelijk en/of elektronisch een uitleg geven omtrent de betreffende onduidelijkheid en/of onduidelijkheden.
5 Indien en tussen partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is gesteld, dan dient de situatie in gezamenlijk overleg, maar naar de geest van deze algemene voorwaarden, te worden beoordeeld.
6 Wanneer Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen niet of verminderd van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in welke mate dan ook het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen te verlangen.
Top
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en/of aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, echter zij zijn, tenzij anders vermeldt, wel gebonden aan een aanvaardingstermijn. Deze termijn bedraagt 14 (veertien) dagen, welke ingaan na versturing van offerte en/of aanbieding. Mondelinge overeenkomsten worden pas bekrachtigd nadat de, op basis van het mondeling overeengekomen, offerte en/of aanbieding door Opdrachtgever wordt aanvaardt.
2 Indien de offerte en/of aanbieding om welke reden dan ook geen aanvaardingtermijn vermeldt, dient uit gegaan te worden van de termijn zoals genoemd in art. 2 lid 1, tenzij uitdrukkelijk en expliciet anders overeengekomen.
3 Wanneer uitdrukkelijk overeengekomen is dat een offerte en/of aanbieding een onbepaalde aanvaardingstermijn heeft zoals gesteld art. 2 lid 1 en lid 2, geldt dat er op generlei wijze rechten aan deze offerte en/of aanbieding kunnen worden ontleend.
4 Opdrachtnemer kan op geen enkele wijze aan zijn offerte en/of aanbieding gehouden worden wanneer Opdrachtgever redelijkerwijs kan, of zou moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel van deze, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5 De in de offerte en/of aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, hieronder ook eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals, maar niet uitsluitend; reis-, verblijf-, verzend-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6 De offerte en/of aanbieding is zorgvuldig opgebouwd, desalniettemin sluit dit niet uit dat de factuurprijs kan afwijken van het in de offerte en/of aanbieding gestelde. Dit is echter gebonden aan een marge van maximaal 10% (Tien procent).
7 Mocht opdrachtgever tijdens de werkzaamheden, aanvullende verzoeken dan wel andere opdrachten aanbieden, dan zal hiervoor een aparte offerte en/of aanbieding worden gemaakt. Aanvullende verzoeken dan wel andere opdrachten kunnen, met het oog op de in art. 2 lid 6 gestelde voorwaarde, nimmer onder een al aangeboden offerte en/of aanbieding worden geschaard.
8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Top
Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen of indien uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Op overeenkomsten, gesloten voor onbepaalde tijd, geldt een opzegtermijn van 3 (Drie) maanden.
2 De werkzaamheden aan hetgeen overeengekomen vinden pas aanvang nadat de aangeboden offerte is getekend en terug gestuurd, en wanneer de per e-mail verstuurde opdrachtbevestiging positief is beantwoord.
3 Indien voltooiing en/of uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor levering van bepaalde zaken een termijn is vastgesteld dan wel opgegeven, dan zal Opdrachtnemer zich tot het uiterste inzetten, binnen de gestelde termijnen te blijven. Dit doet echter niet af aan het feit dat een gestelde of overeengekomen termijn nimmer een fatale termijn betreft. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij Opdrachtnemer een redelijke termijn te beiden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
5 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
6 Wanneer de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen tot een tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7 Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen dan wel aan te vullen, dan zullen beide der partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijzing in prijs en termijn van uitvoering.
9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder mede begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor uitvoering opgegeven prijs en ander voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst leveren evenmin wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden.
10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend; voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, daaronder ook begrepen kosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
12 Indien Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt dan is Opdrachtnemer onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

1 Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
2 Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Opdrachtnemer toekomende bevoegdheid en/of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;
3 In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer dan 10% (Tien procent) bedraagt en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer in gevalle alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden.
Top
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met direct ingang te ontbinden, indien:

1 De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
2 Na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden en/of informatie goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal of niet zal kunnen nakomen.
3 De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
4 Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5 Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid van Opdrachtnemer niet kan worden gevergd.
2 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever te wijten is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4 Indien Opdrachtnemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdacht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.  Tenzij het tussentijds eindigen aan Opdrachtnemer toe te rekenen is, worden de kosten voor overdracht aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Opdrachtnemer genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
6 Ingevallen van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 (drie) maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met direct ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van zijn zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Top
Artikel 5 Overmacht
1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij deze niet kan nakomen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
2 In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast betreffende jurisprudentie en wetten, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Opdrachtnemer niet, of niet geheel, in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, dan wel van derden, daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Wel verplichten beide der partijen zich om de andere partij in een dergelijke situatie schriftelijk in te lichten.
4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Top
Artikel 6 Betaling en incassokosten
1 Betaling van de ontvangen factuur dient steeds binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Betaling geschiedt op de door de Opdrachtnemer aangegeven wijze, en in de valuta waarin is gefactureerd. Dit alles geldt tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.
2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, zoals gesteld in art. 6 lid 1, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente van 2% (2 procent) per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt en verschuldigd is.
3 De rente wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, alsmede de in art. 6 lid 2 gestelde rente.
4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen als eerst in mindering te brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder hierdoor in verzuim te treden, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde van verrekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan tevens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot het verrekenen van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 3 titel 5 Burgerlijk Wetboek 6 (artt. 6:231 BW t/m 6:247 BW), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6 Indien de Opdrachtgever in gebreke dan wel in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de in art. 2 lid 2, rente verschuldigd.
Top
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1 Het door de Opdrachtnemer, in het kader van de overeenkomst, geleverde, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de gesloten overeenkomst(en) gehoor heeft gegeven en is nagekomen. Zie hiervoor ook artikel 6: Betaling en eventuele incassokosten.
2 Het door Opdrachtnemer geleverde, dat als gevolg van art. 7 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3 Wel is toegestaan dat Opdrachtgever het geleverde in gebruik neemt alvorens betaling geschiedt. Mogelijk is dan echter dat bij verzuim van Opdrachtgever een extra factuur wordt opgemaakt voor het gebruik van goederen en/of diensten die, op basis van art. 7 lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, met inbegrip van de in art. 2 lid 2 gestelde rente.
4 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade als ook tegen diefstal. Ook verplicht de Opdrachtgever zich de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Opdrachtnemer ter inzage te geven. Verder verbindt Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer toe om, voor zoveel als nodig, zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig en/of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
5 Wanneer Opdrachtnemer zijn in dit artikel uitgewerkte eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever bij voorbaat zijn onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.
Top
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames
1 De door de Opdrachtnemer te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf na te gaan of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar, en of deze voldoend aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken en/of diensten, of uit te voeren werkzaamheden.
2 Met betrekking tot websites geldt de beperking betreffende het gebruik binnen Nederland, zoals gegeven in art. 8 lid 1, niet. Dit echter onder voorbehoud van het gebruik van een server opgesteld in Nederland. De beperkingen gegeven in art. 9 lid 1 treden wel in werking wanneer er een server buiten Nederland wordt gebruikt.

1 De in art. 8 lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van 1 (Één) jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3 De in art. 8 lid 2 gestelde garantievoorwaarde geldt alleen wanneer Opdrachtnemer gehouden wordt een server te verzorgen.
4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (Zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld, dan wel de betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 2 (twee) maanden na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk beeld te geven van het gebrek, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overig bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
8 Wanneer vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en eigendom daarover aan Opdrachtnemer ter verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders heeft bepaalt.
9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
Top
Artikel 9 Geheimhouding en portfolio
1 Beide der partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Opdrachtnemer zal alle informatie verkregen van Opdrachtgever beschouwen als vertrouwelijk, en deze slechts bespreken met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is.
2 Slechts wanneer, op grond van een bepaling in de wet dan wel een gerechtelijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer in geval niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan wel het recht om te zwijgen, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.
3 De geheimhouding zoals gesteld in art. 6 lid 1 vervalt wanneer Opdrachtgever, zoals blijkt uit art. 2 lid 2, in verzuim treedt. Alsdan behoudt Opdrachtnemer zich het recht om de overeenkomst, dan wel de inhoud hiervan, vrijelijk te bespreken met één ieder waarvan Opdrachtnemer dit nodig acht.
4 In het kader van bedrijfspromotie is het Opdrachtnemer gemachtigd op de website Creatavia.nl, en/of ander promotioneel materiaal van Opdrachtnemer, te verwijzen naar hetgeen voor Opdrachtgever ontworpen. Deze verwijzing kan onder andere maar niet uitsluitend bestaan uit het doorlinken naar de betreffende website, het tonen van de voor Opdrachtgever gemaakte advertentie en/of het tonen van het voor Opdrachtgever gemaakte logo. Dit zal echter pas plaatsvinden, naar de geest van art. 6 lid 1, zodra opdrachtgever het voor hem gecreëerde openbaar heeft gemaakt. De Opdrachtnemer zal in het kader van dit artikel altijd vragen naar de datum van publicatie door Opdrachtgever.
5 Mede in het kader van bedrijfspromotie is het Opdrachtnemer toegestaan om zijn bedrijfsgegevens, op hetgeen geproduceerd in overeenkomst met Opdrachtgever, te vermelden. Dit kan bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bestaan uit het plaatsen van een link naar de website van Opdrachtnemer, dan wel het plaatsen van de contactgegevens van Opdrachtnemer.
6 Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met het gestelde in art. 6 lid 4 en/of lid 5, dient zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal te allen tijde gehoor geven aan dergelijke verzoeken gemaakt door Opdrachtgever. Dit neemt niet weg dat het opdrachtnemer vrij staat om toelichtingen te verzoeken aan Opdrachtgever met betrekking tot het bezwaar tegen art. 6 lid 4 en/of lid 5, met als doel het alsnog verkrijgen van toestemming voor vermelding van de gegevens, hetzij in volledige vorm, dan wel beperkte vorm.
Top
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is zij slechts aansprakelijk voor hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke vorm dan ook, die is ontstaan door het onjuist en/of onvolledig verstrekken van gegevens van de Opdrachtgever en/of van de door de Opdrachtgever aangewezen derden.
3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag welke door de verzekering van Opdrachtnemer in voorkomend geval wordt uitgekeerd.
5 De Opdrachtnemer stelt zich uitsluitend slechts aansprakelijk voor directe schade.
6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijk kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen maar niet uitsluitend; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer dan wel van zijn medewerkers.
Top
Artikel 11 Aansprakelijkheid inhoud
1 Opdrachtnemer is onder geen beding verantwoordelijk voor de inhoud, van welke aard dan ook, betreffende het door hem aan Opdrachtgever te leveren. Opdrachtgever verklaart dan ook nadrukkelijk de verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van het gecreëerde product, in welke fase van productie dan ook. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens welke hij aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
2 Art. 10 lid 1 vervalt, wanneer Opdrachtnemer duidelijk en onredelijk, afwijkt van de opdracht gegeven door Opdrachtgever.
3 Met betrekking tot websites is Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud die hier rechtmatig, dan wel onrechtmatig, door Opdrachtgever dan wel door derden op is geplaatst.
Top
Artikel 12 Verjaringstermijn
1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren  jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden 1 (Één) jaar.
2 Het in art. 12 lid 1 bepaalde is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren na verloop van 2 (Twee) jaren nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Top
Artikel 13 Risico-overgang
1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.
Top
Artikel 14 Vrijwaring
1 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het geheel voor eventuele aanspraken gemaakt van derden, welke in verband met de uitvoering van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien gevalle Opdrachtnemer hoofdelijk door derden wordt aangesproken, is Opdrachtgever gehouden om zowel buiten als in rechte bij te staan en al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht zou mogen worden.
2 Mocht Opdrachtgever ten aanzien van art. 14 lid 1 in gebreke blijven met betrekking tot het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer te allen tijde, en zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en/of schade die hierdoor aan de zijde van Opdrachtnemer en derden zijn ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Top
Artikel 15 Intellectuele eigendommen
1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en/of andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij houdt Opdrachtgever echter rekening met eventuele vertrouwelijke gegevens van Opdrachtgever, en zorgt er ook voor dat dergelijke kennis nimmer bij derden gebracht wordt.
Top
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1 Op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waar Opdrachtnemer partij is, geldt uitsluitend het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3 Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden, verplichten beider der partijen zich ertoe, zich tot het uiterste in te zetten om het ontstane geschil in onderling overleg te beslechten. Niet eerder dan wanneer deze weg naar inziens beider partijen geen uitweg meer bied, zullen zij een beroep doen op de rechter.
Top
Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd en ter inzage gesteld bij de Kamer van Koophandel te Groningen.
2 Geldig is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Opdrachtnemer.
3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg hiervan. Rechten ontleend aan vertalingen van deze voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Top